Jinko Solar 390W 144 Half-Cell Mono SLV/WHT 1500V Solar Panel, JKM390M-72HL-V